Ölçme Değerlendirme Sistemi

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Eğitim-öğretim, öğrenciye aktarılması gereken bilgi ve becerilerin belli bir program dahilinde ne düzeyde kazandırıldığının ölçülüp değerlendirildiği; ölçme sonucunda varsa iyileştirmelerin yapıldığı planlı bir süreç yönetimidir. Ölçme; belirlenen süreçte ulaşılması beklenen hedeflere ulaşma düzeylerini belirlemeye ve uyguladığımız programların etkililiğini görme, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

Ölçme sistemimizde; ön ölçüm, süreç ve sonuç ölçümü yapılarak, öğretme ve öğrenme süreci sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği saptanır. Değerlendirme ise, ölçme sonucunda elde edilen verilerin yorumlanması ve alınacak önlemlerin planlamasıdır. Bunun için değerlendirmeler öğrencilerin öğrenimini geliştirecek şekilde planlanmaktadır.

Değerlendirmenin başarısı için; zamanında, doğrudan kriterleri önceden belirlenen ve bilinen geri bildirimlerle yapılır. Ölçme ve Değerlendirme yalnızca kazanımların/bilginin değil; öğrencinin/öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine olanak verir. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızda her öğrencimiz kendi gelişim performansı dikkate alınarak değerlendirilir. Bu noktada hem geleneksel (klasik sınavlar, test sınavları) hem de alternatif ölçme ve değerlendirme araçları (Rubrikler, kontrol listeleri, kendini, arkadaşını, grubu değerlendirme formları, süreklilik cetveli, kavram haritaları, vb) kullanılır. Öğrenciler öğretmenlerin hazırlayacağı ölçme araçlarının yanında, sınıf içi performans, proje çalışmaları dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları tüm paydaşlarla (öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi) paylaşılır. Eksik öğrenmeler varsa giderici önlemler alınır.

Puanla Değerlendirilen Ders Sınavları: Belirli bir derste öğretme ve öğrenme süreci sonucunda

öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini ve edinilen bilgi ve becerilerin

düzeyini belirlemek için yapılan değerlendirme sistemidir. Amacı; öğrencinin potansiyeli doğrultusunda

dersin kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin öğrenilmesidir.

Elde edilen sonuç; öğrencinin öğrenme,

öğretmenin öğretme sürecine yön vermesi için ışık tutar.

Derse ve Etkinliklere Katılım Puanı: Öğrencinin; sınıf içi öğretim etkinliklerine aktif katılımı, soru sorma,

alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen

görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çalışmalarla katkıda bulunması dikkate alınarak yapılan

değerlendirmeler bütünü sonucunda aldığı puandır.

Proje Puanı: Öğrencilerin grup halinde ya da bireysel olarak istedikleri bir ders/derslerden bir konuda

inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve

çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Proje

değerlendirme ölçütleri proje ile birlikte öğrenciye verilir.

Ara Karne: Öğrencimizin öğretim yılında eğitimini almış olduğu derslerdeki gelişim durumunu velimize

aktarmak amacıyla her öğretim dönemi başladıktan yaklaşık 2 ay sonra “ara karne“ verilir. Ara karnede

öğrencinin her derste elde etmesi gereken temel kazanımları ve becerileri edinme derecesi; öğretmen

görüşleri, öğrenci sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler yer alır.

Kazanım Değerlendirme Sınavı: Öğrencilerimizin tüm derslerden başarı durumlarını öğretmen sınavları dışındaki bağımsız bir ölçme aracıyla ayda bir düzenli olarak ölçtüğümüz sınavlardır. Bu sınav sonucunda hem öğretmenler hem de öğrenci/ailesi okul genelinde ne düzeyde olduğunu görebilir.

Yüksek Öğrenime Geçiş Sistemi içinde yönelik özel çalışma programları geliştirmiş olan okulumuz,

öğrencilerinin bu sınavlarda başarılı olmasını hedeflemektedir. Sistemli, planlı bir çalışma ile veli ve

öğrencilerini, başarıya ulaştıracak yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirir.

Okulumuzda, öğrencilerin sınavlara etkin bir hazırlık süreci yaşamaları amacıyla uygulanan sınava

hazırlık programı; derslerde öğretilen kavram, ilke ve genellemeleri kullanarak bilgi, kavrama, uygulama,

analiz, sentez, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik sistemli çalışmaları

kapsamaktadır.

Bu çalışmalar;

 • Ek dersler
 • Tamamlama, tekrar, yetiştirme ve geliştirme çalışmaları,
 • Ek çalışma, pekiştirme, ödev ve tamamlama çalışmaları,
 • Ulusal sınavların yapısına uygun, düzenli yapılan deneme sınavları,
 • Ölçme – değerlendirme birimi aracılığıyla düzenli ve ayrıntılı sınav analizleri,
 • Öğrencilerin, yaşam koşulları ve kişisel özelliklerine uygun çalışma programları hazırlama,
 • Ders öğretmenleri arasında düzenli koordinasyon toplantıları vb.

Bu uygulamalar, okul başarımızı getiren temel unsurlardır.

PDR Biriminin Sınavlar İçin Uyguladığı Çalışmalar

 • Sınav stratejileri eğitimi,
 • Zaman yönetimi
 • Stresle başa çıkma ve sınav kaygısını yöntemleri
 • Bireysel ve grupla danışmanlık,
 • Özgüven artırma programları,
 • Çalışma alışkanlığı kazandıran uygulamalar,
 • Aile ile işbirliği içinde öğrenci takibi,