Rehberlik

Özel Dünya Eğitim Kurumlarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, “Her insan değerlidir ve kendi potansiyeline uygun en üst düzeyde gelişme hakkına sahiptir.” ilkesiyle tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözen, temel gelişim alanlarında izleyen ve değerlendiren bir birimdir. Okulumuzun sahip olduğu bu bakış açısıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi okul çalışmalarının temel parçası ve eğitimsel süreçler bütününün önemli bir tamamlayıcısıdır. Özel Dünya Eğitim Kurumları Psikolojik Danışma Servisi; kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk anlayışını içselleştirmiş ve dayanışma duygusuna sahip, sosyal ve duygusal olgunluğa erişmiş öğrencilerin/bireylerin yaşama kazandırılması amacına yönelik çalışmalar yürütür. Bu eksende rehberlik-danışma faaliyetleri; geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir. Okul rehberlik çalışmaları ‘Sorun’ odaklı değil ‘Gelişimsel ve İlişki’ odaklıdır, sadece problem yaşayan öğrencilerin değil tüm öğrencilerin gelişimini esas alır, onların ilişki süreçlerini takip eder. Öğrencinin kendisini, öğretmen ve velilerin de öğrenciyi tanımaya yönelik bilgi ve becerilerini arttırmak PDR servisimizin temel varlık sebebidir. Çalışmalarını da bu üç grubu ele alarak sürdürür.

HEDEFLERİMİZ

Öğrencinin;

 • Kendini, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanıması,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık olması,
 • Geleceğini şekillendirirken, kişisel ve mesleki değerlerinin farkına varması,
 • Sınırlarının farkında olup yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilmesi,
 • Kendisi ve diğer insanlarla barışık olabilmesi,
 • Sorun çözme becerileriyle donatılması,
 • Duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilmesi,
 • Problem çözme gücünü geliştirmesi, doğru kararlar verebilmesi,
 • Çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesi,
 • Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesi,
 • Mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasıdır.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI PDR servisi; hedefler doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, velilere bireysel ve grup danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sağlar. Çalışmalarında çeşitli test, envanter ve çeşitli formlardan yararlanır. Yaptığı çalışmaları ve görüşmeleri de kayıt altına alır. ÖĞRENCİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Öğrenciyi tanıma çalışmaları
 • Kişisel ve sosyal gelişim
 • Eğitimsel gelişim
 • Mesleki gelişim

Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

Tanımanın öncelikli amacı, öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Tanıma bilgileri; çocuğumuzun ailesinden, kendisinden, öğretmenlerinden alınarak ve kullanılan test ve tekniklerden yararlanılarak elde edilir.

Tanıma çalışmaları, velinin okula kayıt kararı ile başlar. Okulumuza her başvuran öğrenci için akademik, sosyal ve duygusal alanlarına yönelik okul olgunluğu çalışması yapılır. Bilgiler aile ile paylaşılır, katkıları alınır. Öğrenci tanıma çalışmalarımız, düzenli aralıklarla bire bir veli ve öğretmen görüşmeleriyle desteklenir. Eğitim sürecinde öğrencimizin arkadaşlık ilişkileri, farklı sosyal ortamlardaki (sınıf ortamı, geziler vb.) tutum ve davranışları gözlemlenir. Öğrencinin bireysel ve grup içerisindeki gelişiminin takibi yapılır. Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni gelen öğrencilerimizle grup aidiyetlerini sağlamak adına küçük grup çalışması yapılır ve okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyiş bölümlerini tanıma süreçleri izlenerek ihtiyaç halinde destek verilir.

Kişisel Ve Sosyal Gelişim

 • Duyguları tanıma ve yönetme becerisi
 • Dinleme ve iletişim becerisi
 • Özgüven
 • Hedef belirleme
 • Sorun çözme becerisi
 • Zaman yönetimi
 • Öfke yönetimi
 • Akran ilişkileri yönetimi

v.b. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

Eğitimsel gelişim

 • Öğrenme stilleri
 • Akademik başarı
 • Olumlu çalışma davranışı oluşturma becerisi
 • Öğrenme ve dikkat geliştirme becerisi
 • Sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi
 • Sınavlara karşı olumlu tutum geliştirme becerisi
 • Ev ödevleri
 • Okuma alışkanlığı
 • Okul olgunluğu

v.b. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

Mesleki gelişim

 • İlgi ve yeteneklerini tanıma
 • Kariyer eğilim
 • Meslekleri tanıma
 • Liseleri tanıma ve seçme
 • Mesleki gezi

Üniversiteleri  tanıma ve seçme

v.b. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ

 • Oryantasyon
 • Verimli Çalışma Yöntemleri
 • Hedef Belirleme
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Kaygısı Ve Sınavlara Hazırlık
 • Test Teknikleri
 • Stres Ve Stresle Baş Etme
 • Zihinsel Prova
 • Duygu Ve Davranış Yönetimi
 • Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
 • Motivasyon Gezileri
 • Mesleki Rehberlik
 • Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
 • YKS Analizi Ve Tercih Danışmanlığı
 • Akran Arabuluculuğu
 • Ana Baba Okulu
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Disiplinler Arası İşbirliği
 • Pano Çalışmaları
 • Seminerler
 • Yayınlar

ÖĞRETMENLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR Lise PDR danışmanımız sınıf rehber öğretmenleriyle ve Eğitim Koçlarıyla düzenli olarak değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalarını sürdürür.

 • Oryantasyon çalışmaları
 • Danışmanlık çalışmaları
 • Sınıf öğretmenliği konusunda müşavirlik
 • Hizmet içi eğitim çalışmaları
 • Seminerler

VELİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR Öğrencilerimizi hayata hazırlama süreci olarak da tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarında velilerimiz en önemli paydaşlarımızdır. Yapılan çalışmalarla; öğrencilerin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesini amaçlanır. Ailelerin yönlendirmede ve öğrencinin eğitim yaşantısındaki karar sürecinde gerekli yerini alması ve bu konuda bilinçlenmesi için verilen hizmetleri içerir. Okulumuz Rehberlik Birimi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir.

 • Veliyi tanıma tanımaya yönelik çalışmalar
 • Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar
 • Ana baba Okulu-Bilgilendirici ve eğitici seminerler ( Rehberlik servisi veya davet edilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. )
 • Bültenler ( Gereksinimler doğrultusunda, farklı konularda hazırlanan bilgilendirici bültenler) –E Bülten
 • Bireysel görüşmeler ( Velilerimiz ile gerçekleştirilen paylaşımlar)
 • Üniversite sınav sistemi tanıtımı ile birlikte başvuru, hazırlık süreci ve tercihlerin yapılması konularında danışmanlık hizmeti